FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Archiwum wydarzeń
Zmiany w egzaminie maturalnym od roku 2015


Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie będą przystępować do egzaminu maturalnego w nowej formie.
Zmiany wynikają z dostosowania egzaminu do zapisów podstawy programowej, która obowiązuje w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Obecnie egzamin maturalny przeprowadzany jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych zapisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r.
Od 2015 r. zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym będzie oparty o zapisy nowej podstawy programowej i obejmie wymagania ogólne i szczegółowe dla IV etapu edukacyjnego (podstawa programowa IV. 1 i IV.2). Zadania będą sprawdzały różne umiejętności zapisane w nowej podstawie programowej, takie jak określanie głównej myśli tekstu, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji w tekście, rozpoznawanie związków między częściami tekstu czy rozróżnianie faktów i opinii na poziomie rozszerzonym. Poszczególne zadania egzaminacyjne mogą także odnosić się do wymagań z wcześniejszych etapów edukacyjnych.

Matura od 2015r.:
Język angielski jako przedmiot obowiązkowy:
Część pisemna – poziom podstawowy
+
Część ustna – bez określania poziomu

Język angielski jako przedmiot dodatkowy:
Część pisemna poziom rozszerzony i/lub część ustna bez określania poziomu (jeśli język angielski w części ustnej nie był zdawany jako obowiązkowy)
lub
Część pisemna poziom dwujęzyczny i/lub część ustna poziom dwujęzyczny (nie ma możliwości wyboru samego egzaminu ustnego na poziomie dwujęzycznym bez zdawania części pisemnej na tym poziomie)

Egzamin ustny zdawany jako przedmiot obowiązkowy pozostanie praktycznie bez zmian (jedyna różnica dotyczy maksymalnego czasu przeznaczonego na realizację zadania 1 i 2).
Od 2015 r. wprowadzona zostanie możliwość zdawania egzaminu z języka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym dla wszystkich chętnych, nie tylko dla uczniów, którzy ukończyli tego typu klasy.
Zmianie ulegnie egzamin pisemny na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz egzamin ustny na poziomie dwujęzycznym.

Najważniejsze zmiany:
Egzamin pisemny - poziom podstawowy
• wprowadzenie nowych typów zadań sprawdzających znajomość środków językowych (dwa lub trzy zadania zamknięte typu wybór wielokrotny i na dobieranie);
• modyfikacja dotychczasowych zadań, np. wypowiedzi pisemnej (jedno zadanie zamiast dwóch; formy wypowiedzi to np. list, e-mail, wiadomość na blogu lub forum internetowym; zmiana długości wypowiedzi na 80-130 słów; w poleceniu podane będą cztery elementy do rozwinięcia); istotnej zmianie ulegają również kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

Egzamin pisemny - poziom rozszerzony
• zmiana w układzie egzaminu (jeden arkusz na poziomie rozszerzonym zamiast dwóch; czas trwania skrócony do 150 minut);
• modyfikacja dotychczasowych zadań, np. zmiana nazwy z „Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych” i „Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych” na „Znajomość środków językowych” (typy zadań pozostają bez zmian), modyfikacja wypowiedzi pisemnej (nowe formy wypowiedzi to list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny; dwa tematy do wyboru zamiast trzech; każdy temat zawierać będzie dwa elementy do omówienia); istotnej zmianie ulegają także kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe porównanie egzaminu maturalnego do roku szkolnego 2013/14 i od 2014/15.

Porównanie egzaminu maturalnego

Copyright 1992 - 2022 © College Of Languages. All rights reserved